เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ

 
คำร้องทั่วไป

     

คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

     

หนังสือมอบอำนาจ

     

แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

      

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

      

แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ

      

แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาดี

      

(แบบฟอร์มกองคลัง) คำร้องขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565


banner-17180
banner-17073
banner-17078
banner-17077
200
z9
facebook
Q&A
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดี
สายตรงนายก
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการสภา
คลังวีดิทัศน์
ดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินองค์กร
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ระบบข้อมูลและระบบเหลือใช้และกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ติดต่อเรา