เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ

 
 •  
  เพศ
  ชาย
  หญิง
   
  อายุ
  ต่ำกว่า 20 ปี
  21-40 ปี
  41-60 ปี
  61 ปีขึ้นไป
   
  ขอรับบริการจากหน่วยงาน
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองการศึกษา
  กองการประปา
  กองวิชาการและแผนงาน
   
  เรื่องที่ขอรับบริการ
  การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
  การใช้Internet ตำบล
  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
  การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
  การออกแบอาคาร
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การชำระภาษีป้าย
  การชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การขอรับเบี่ยยังชีพคนพิการ
  การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
  การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
  การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การขอจด/แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
  การขออนุญาตใช้เสียง
  อื่นๆ...
   
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  54321
  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
  เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
   
  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
  54321
  มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
  มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
   
  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  54321
  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
  มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
  มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
  อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
   
  ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลนาดีควรปรับปรุงด้านใด
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  ด้านบริการรับชำระภาษี
  ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  อื่นๆ...

 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565


banner-17180
banner-17073
banner-17078
banner-17077
200
z9
facebook
Q&A
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดี
สายตรงนายก
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการสภา
คลังวีดิทัศน์
ดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินองค์กร
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ระบบข้อมูลและระบบเหลือใช้และกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ติดต่อเรา